Så här ser min arbetsprocess ut

Tree

Upplägget av uppdraget bestäms av vilket läge individen eller gruppen befinner sig i. Processen bygger på att alla berörda är delaktiga, aktiva och engagerade.


Min arbetsprocess ser ut så här:

1. Kartläggning av nuläget
Kan göras till exempel genom intervjuer, enkäter eller kulturstudier.

2. Sammanställning och återkoppling
Nulägesbilden presenteras för uppdragsgivare och deltagare i processen.

3. Målformulering
Här tydliggörs och förankras målet med arbetet. För att nå ett önskat resultat behöver målet vara känt och tydliggjort för alla berörda.

4. Handlingsplan
Tillsammans med individen/gruppen görs en handlingsplan med en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Delmål formuleras och följs regelbundet upp. Min roll är att fungera som vägledare och bidra med metoder och struktur till processen.

5. Resultat och utvecklingsplan
En utvärdering av resultatet och en plan för fortsatt utveckling görs. Dessa presenteras för uppdragsgivare och deltagare.

Tillbaka