Processledning för hållbar förändring i organisationer

Analys av arbetsklimatet och processledning handlar om att utifrån rådande nuläge guida gruppen till en långsiktig önskad utveckling. På en arbetsplats kan det handla om att vända en negativ utveckling av företagskultur eller resultat – eller så handlar det om att skapa mervärde genom att upptäcka, utvärdera och validera verksamheter i processer och kompetens. Med erfarenhet av processarbete och målstyrning inom offentlig sektor och i näringslivet anpassar jag upplägget efter rådande förutsättningar och typ av organisation.

Processledning handlar om att guida gruppen till att tillsammans hitta en väg till ett nytt läge, ökad samverkan, nya arbetssätt och bättre dialog på arbetsplatsen. Att ge gruppen processledning är ett sätt för arbetsledningen att visa engagemang – att agera. Processledning skapar långsiktiga vinster på det mänskliga planet och därmed också för uppdragsgivaren.

Genom att identifiera och utvärdera de drivkrafter och resurser som finns på arbetsplatsen kan vi nå nya nivåer i verksamheten. Enligt min erfarenhet finns det i nästan alla organisationer personer med viktig kunskap som av olika anledningar inte blir uppmärksammad eller utvecklad, vilket många gånger är till nackdel för verksamheten. Målet med processledning är att arbetet ska ge ett resultat som går att fortsätta använda sig av i kommande processer med ständiga förbättringar.

Så här går det till

Arbetet inleds med ett möte där vi kort går igenom behovet, målsättning och förutsättningar. Med detta som grund definierar vi lämplig första omfattning, arbetsgång och metod för uppföljning. Förslag på upplägg och offert görs och arbetet startas efter beslut.

Arbetet omfattar alltid en nulägesfas då individuella intervjuer görs med medarbetare och ledare, alla eller utvalda. Detta kan ske på olika sätt, syftet är att ringa in de olika förhållningssätten i gruppen och låta alla komma till tals under trygga former. Efter denna fas sammanfattas läget i ett uppföljningsmöte med uppdragsgivaren. Beroende på vad denna fas ger vid handen kan upplägget behöva omarbetas för att matcha organisationens behov av stöd. Tillsammans bestämmer vi prioriteringar och omfattning inför nästa fas.

Under fas två ligger fokus på att hitta former för ökad dialog i organisationen kring identifierade utmaningar. Målsättningar tas fram för arbetet och följs upp efter genomförande.

Under fas tre läggs en plan för organisationens egna arbete med förändringen framåt, arbetet summeras och förankras ytterligare innan avslut. Uppföljning görs och ytterligare ett par möten bokas in, i regel efter 3-6 månader. Då går vi igenom dittills uppnådda resultat.

Vad ingår?

  • Inledande möte

  • Nulägesanalys med individuella intervjuer

  • Målsättningsarbete för vidare utveckling i organisationen

  • Arbetsplan för organisationens arbete

  • Uppföljning efter 3-6 månader

Kontakta mig för offert och mer information.

Karin Edman

VD

Mail: karin@karinedman.se

Tel: 070 264 10 93

Kontakta mig